Garantie en RMA

Wet op de Garantie

De wet op de garantie is van toepassing op de verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik.

 

Het recht op garantie of omruiling omvat:

 • Er is een foutief artikel geleverd.
 • Het artikel is defect geleverd (defect bij ontvangst)
 • De levering werd tijdens het transport beschadigd
 • Een product is binnen de garantie termijn defect gegaan.
 • U heeft zich vergist of bedacht; wet kopen op afstand.

Er is een foutief artikel geleverd

Niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan info(@)satellietwebshop.be. Verkeerde geleverde producten dient u binnen 7 werkdagen in de originele ongeschonden verpakking te retourneren op kosten van satellietwebshop.be

 

Defect bij ontvangst (DOA)

Een DOA is een product dat binnen de 7 dagen na aanschaf defect is.  Dit product dient u binnen 7 werkdagen in de originele ongeschonden verpakking terug te sturen op kosten van satellietwebshop.be

 

Transportschade

Allereerst is het belangrijk dat u NOOIT een beschadigd pakket bij ontvangst aanneemt.
Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier.

Kleine zendingen met een waarde van maximum 50 Euro en een maximum gewicht van 350 gram worden door de postdiensten aan huis geleverd. Aanvaardt u toch de beschadigde producten aan van De Post dan heeft u maximaal 24 uur tijd om op het postkantoor proces-verbaal te laten opmaken.

 

Een product is binnen de garantietermijn defect gegaan

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar, sommige fabrikanten geven echter tot 5 jaar garantie onder bepaalde voorwaarden eigen aan de fabrikant, indien een garantie van meer dan 2 jaar van toepassing, is dit vermeld bij het betreffende artikel.

Er zijn verschillende fabrikanten die een on-site garantie verlenen. On-site garantie houdt in dat, wanneer er een gebrek of defect zich voordoet, u dit direct af kunt handelen met de fabrikant van uw product. Deze komt in de meeste gevallen uw probleem ter plaatse oplossen. Een voordeel van on-site garantie is een vaak snellere afhandeling en u hoeft vaak geen extra kosten te maken.

Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. 
In onderstaande gevallen kun je geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

 • Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid  
 • Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik
 • Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud
 • Bij abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel in strijd met de voorschriften van de fabrikant.
 • In geval van gebruik van een product anders dan voor privégebruik
 • Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
 • Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen
 • Bij reparaties verricht door jezelf of door derden.
 • Bij normale slijtage
 • Defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software. 

De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de servicedienst van satellietwebshop.be . Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door satellietwebshop.be aangewezen derde, vervalt de garantie.

De factuur vertegenwoordigt de waarborg en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.
De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert.

 De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

 

U heeft zich vergist of bedacht (wet kopen op afstand )

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product – zaterdag inbegrepen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen “zoals in een etalage”. Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis.

De consument dient in voorkomend geval, per email contact op te nemen met satellietwebshop.be en binnen de zeven werkdagen na levering op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te zenden naar ons adres binnen diezelfde termijn.

Eventueel betaalde sommen worden u terugbetaald op het door u opgegeven rekeningnummer, binnen de dertig dagen na acceptatie, volgend op het terug inleveren, uitgezonderd de verzendingskosten.

 

 

Wat houdt RMA in?

RMA staat voor Return Material Authorization ofwel de toestemming om goederen naar satellietwebshop.be terug te mogen sturen. De RMA procedure is opgezet voor een betere registratie en organisatie van retourzendingen. Het daarvoor gebruikte RMA-nummer is een uniek nummer dat dienst doet als een toestemmingscode en tevens gebruikt moet worden als referentie op uw retour-zending(en). Uitsluitend goederen die aangekocht zijn bij satellietwebshop.be en voorzien zijn van een door satellietwebshop.be verstrekt RMA-nummer kunnen aan satellietwebshop.be retour gezonden worden.

Voor dat u overgaat tot het opsturen van uw produkt dient u via info(@)satellietwebshop.be een RMA-nummer aan te vragen.

Hoe stuurt u een defect of verkeerd geleverd product retour aan satellietwebshop.be?

Alle defecte producten dienen voorzien te zijn van een kopie factuur.
Wanneer u een product wilt opsturen voor RMA afhandeling, zorgt u dan dat u uw klacht(en) en/of problemen duidelijk omschreven zijn. Omschrijvingen als “defect” of “kapot” worden niet geaccepteerd.

Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent. satellietwebshop.be raadt ten zeerste aan dat de goederen bij verzending volledig verzekerd zijn en dat de goederen vervoerd worden door een transportbedrijf dat bewijs kan geven van de levering, voor uw veiligheid.

Defecte/verkeerd geleverde producten kunt u voldoende gefrankeerd en bij voorkeur verzekerd (zie hierboven) sturen naar:

satellietwebshop.be
Burg. Opsomerstraat
8720    DENTERGEM

 U dient het verkregen RMA-nummer duidelijk op de buitenzijde van de verpakking te vermelden.

Wanneer u een artikel retour stuurt, dan moet dit altijd gebeuren in de originele en antistatische verpakking. Wanneer dit niet het geval is wordt het artikel geweigerd en retour gestuurd op uw kosten.

De oorspronkelijke verzendingskosten van teruggenomen goederen worden niet terugbetaald, mits 2 uitzonderingen (zie kosten bij retourneren). De klanten zijn verantwoordelijk voor alle verzendingskosten terug naar satellietwebshop.be en satellietwebshop.be betaalt de verzendingskosten van het vervangende product.

Indien een gemelde defect/klacht niet wordt gevonden of veroorzaakt wordt door verkeerde instellingen, drivers en/of onzorgvuldig/ondeskundig gebruik worden onderzoekskosten in rekening gebracht a € 20,00.

Wat is een deugdelijke verpakking?
Het retour te zenden artikel verpakt u in de originele verpakking. Deze mag niet beschreven, of met verzendbiljetten beplakt te zijn. Het beste kunt u de originele verpakking in een grotere doos met wat schokdempend materiaal verpakken. Op die manier waarborgt u uw recht op garantie en een eventueel recht op vergoeding van De Post als het pakketje beschadigd mocht worden tijdens het transport door De Post.

Kosten bij retourneren

De kosten voor het terugsturen van een product zijn voor rekening van de klant, tenzij: 

 • Het een DOA product betreft
 • Het een door ons verkeerd geleverd product is

 Let op: alle retourzendingen dienen gefrankeerd te worden verzonden. In bovenstaande gevallen stort satellietwebshop.be de verzendkosten naar u terug. Pakketten die niet gefrankeerd zijn, worden altijd door ons geweigerd. Vermeld bij deze zending wel uw rekeningnummer, zodat wij de gemaakte kosten voor het verzenden aan u kunnen terugstorten.

 

Hersteltermijn
De defecte goederen worden opgestuurd naar de leverancier, welke op zijn beurt deze goederen doorstuurt naar de fabrikant. De hersteltermijn kan hierdoor in bepaalde gevallen enkele weken in beslag nemen.
Defecte goederen worden NIET teruggenomen of terugbetaald (ook niet indien de hersteltermijn langer is dan verwacht). satellietwebshop.be doet al het nodige om de defecte goederen zo vlug als mogelijk te laten herstellen.

Opmerking
Satellietmateriaal welke niet door CWS werden verkocht, zullen niet in ontvangst genomen worden om te herstellen.  Neem hiervoor contact op met je leverancier.

 

Site in opmaak.  Bij problemen stuur een mailtje naar info@sat-digitaal.be

 

Nood aan vernieuwing ?

Is uw satellietinstallatie aan modernisering toe ?

 

Pin It on Pinterest